ஸ்ரீபத்மகிருஷ் அறக்கட்டளை
SRI PATHMAKRISH CHARITABLE TRUST


திருமதி பத்மாவதி
திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி